خدمات و پشتیبانی

قطعات ارائه شده بخش قطعات ما قطعات عادی فرسوده شده پمپهای اصلی سپنداب را ظرف 48 ساعت ارائه می نماید. قطعات عمده ی پمپهای سپنداب مثل پروانه، محفظه ی عایق، جداره فشار، محور و آب بند مکانیکی نیز ظرف حدود شش هفته ارائه می گردد. تیم ما همچنین می تواند ظرف مدت معقولی از طریق مهندسی معکوس قطعات پمپهای…
نگاه کلی به بهره وری پمپ  خواه شرایط بیرون دشوار و یا مساعد باشد، محیط پیرامونی ممکن است فشار زیادی به تجهیزات پمپ وارد کند، چراکه این تجهیزات باید در تمام طول سال کار کنند. برای دستیابی به بازده بهینه و اتکا به یک پمپ گریز از مرکز، پمپ باید نزدیک به بهترین نقطه بازدهی و یا BEP یعنی نقطه ای که در…
شرکت سپنداب با استفاده از جدیدترین روش های حمل و نقل و استانداردهای ارائه شده برای محصولات صنعتی ، محصولات خود را به منظور تداوم و تأمین امنیت محصولات و قطعات تولید شده در خانه و جلب اعتماد مشتری به خدمات شرکت ما ارسال میکند.
تعمیر پمپ در سپنداب خدماتی است که به مشتریانی که در عملکرد پمپ های موجود یا جدید مشکلی دارند یا نیاز به انجام هرگونه کار تعمیراتی دارند برای بازگرداندن بازده عملیاتی پمپ ، کمک های سریع و حرفه ای را ارائه می دهند. تکنسین های ماهر برای ترمیم انواع مختلفی از پمپ ها شامل مجموعه پمپ های تقویت کننده ،…