تعمیرات

تعمیر پمپ در سپنداب خدماتی است که به مشتریانی که در عملکرد پمپ های موجود یا جدید مشکلی دارند یا نیاز به انجام هرگونه کار تعمیراتی دارند برای بازگرداندن بازده عملیاتی پمپ ، کمک های سریع و حرفه ای را ارائه می دهند. تکنسین های ماهر برای ترمیم انواع مختلفی از پمپ ها شامل مجموعه پمپ های تقویت کننده ، پمپ های گردش آب سرد ، پمپ های زهکشی ، مجموعه پمپ های آتش نشانی ، مجموعه های پمپ انتقال و پمپ های غوطه وری ، برای سرویس در داخل و خارج از خانه در دسترس هستند. مؤسسات تجاری تعمیر پمپ در سپنداب از تجهیزات و تکنیک های پیشرفته تعمیر جهت ترمیم موثر انواع پمپ های داخلی ، تجاری و صنعتی استفاده می کنند.

تعمیر پمپ در سپنداب خدماتی است که به مشتریانی که در عملکرد پمپ های موجود یا جدید مشکلی دارند یا نیاز به انجام هرگونه کار تعمیراتی دارند برای بازگرداندن بازده عملیاتی پمپ ، کمک های سریع و حرفه ای را ارائه می دهند. تکنسین های ماهر برای ترمیم انواع مختلفی از پمپ ها شامل مجموعه پمپ های تقویت کننده ، پمپ های گردش آب سرد ، پمپ های زهکشی ، مجموعه پمپ های آتش نشانی ، مجموعه های پمپ انتقال و پمپ های غوطه وری ، برای سرویس در داخل و خارج از خانه در دسترس هستند. در سپنداب از تجهیزات و تکنیک های پیشرفته تعمیر جهت ترمیم موثر انواع پمپ های داخلی ، تجاری و صنعتی استفاده می شود.


امکانات داخل خانه - امکانات داخلی ما در هر جنبه تعمیر پمپ خدمات ویژه ای را ارائه می دهد:
تعمیر مکانیکی - ما از امکانات ماشینکاری و تعمیر شفت کامل برخوردار هستیم تا کلیه جنبه های مکانیکی تعمیر پمپ را با امکانات کامل پوشش دهیم.
تعادل پروانه و روتور - بخش متعادل سازی ما با امکانات متعادل تا 10T تکمیل می شود ، اطمینان حاصل می کند که همه پروانه ها قبل از مونتاژ متعادل بررسی می شوند تا عمر مفید پمپ را طولانی تر کنند.
بازسازی مهره - علاوه بر سهام جدید ما در مهر و موم های جدید ، ما در بخش تعمیر پمپ ما دارای بسته‌های بسته بندی مهر و موم هستیم تا بتوانیم سریعترین خدمات تعمیر ممکن را فراهم کرده و از وابستگی به سایرین بکاهیم.
ما با انجام تعمیر کامل پمپ در خانه می توانیم کیفیت ، تحویل و هزینه را برای پاسخگویی به نیازهای شما تضمین کنیم.