نگهداری

نگاه کلی به بهره وری پمپ
 خواه شرایط بیرون دشوار و یا مساعد باشد، محیط پیرامونی ممکن است فشار زیادی به تجهیزات پمپ وارد کند، چراکه این تجهیزات باید در تمام طول سال کار کنند. برای دستیابی به بازده بهینه و اتکا به یک پمپ گریز از مرکز، پمپ باید نزدیک به بهترین نقطه بازدهی و یا BEP یعنی نقطه ای که در آن فشار آب پویایی نامتوازن بر روی پمپ گریز از مرکز حداقل باشد، کار کند. اگر پمپ از از این حدود خارج شود منجر به افزایش کلی فشار آب پویایی ناخواسته می گردد. این فشار بر روی عملکرد، اتکاپذیری و بهره وری پمپ گریز از مرکز تاثیر خواهد گذاشت.(بر اساس تجربه و تحقیقات فشار نامتوازن در لحظه ی قطع شدن به اوج می رسد.)  
در هر فضای عملیاتی، یک برنامه ی منظم نگهداری منجر افزایش طول عمر پمپ می شود، زیرا تجهیزاتی که به خوبی نگهداری شوند، دوام بیشتری داشته و به تعمیرات کمتر و ارزانتری نیاز دارند.
بازده یک ماشین قابلیت آن برای تبدیل نوعی از انرژی به نوعی دیگر می باشد. اگر یک واحد انرژی ورودی یک ماشین و نیم واحد خروجی همان ماشین باشد، بازده آن 50% خواهد بود. در مورد پمپ گریز از مرکز، بیشتر کار توسط دو ماشین بسیار کارآمد انجام می شود: خود پمپ و موتور جریان متناوبی که پیشران است.پمپ گریز از مرکز انرژی مکانیکی را به هیدرولیک(جریان، سرعت، و فشار) تبدیل کرده و موتور جریان متناوب انرژی الکتریکی را به مکانیکی تبدیل می کند.


اگر چه اتلاف مکانیکی و حجمی از عوامل مهم در بازده کل است، بازده هیدرولیک مهمترین عامل است. شرایط متعددی روی کاهش بازده پمپ گریز از مرکز تاثیرگذار است:
     -گرمای تولید شده حاصل از بسته بندی
     - اصطکاک بین حلقه های فرسایش و نگهداری زوائد پروانه
     - چرخش دوباره با استفاده از یک خط جانبی برای هدایت خروجی پمپ به مکش
     - طراحی دو حلقه ای
     - خفگی لوله ی خروجی
     - خوردگی درونی پمپ که منجر به آشفتگی مایعات می گردد
     - موانع، گرفتگی و یا هر نوع اختلال در مسیر لوله ها که ممکن است به دلیل شی خارجی و یا گرد و خاک ایجاد شود.
     - یاتاقان هایی که زیاد از حد روغن کاری شوند.