آبیاری کشاورزی مدرن یک اثر متقابل پیچیده ای از مصرف انرژی پایدار، استفاده از آب، شرایط بازار و استفاده از تجربه و دانش برای اطمینان از بهترین طراحی برای برنامه های آبیاری است. شناخت شیوه های گذشته، مسائل مربوط به آب و انرژی فعلی و پیشرفت در تکنولوژی پمپ، باعث ساخت سیستم های پمپاژ می شود که بهترین نیازهای کشاورزی مدرن را تامین می کند. بازار کشاورزی به سرعت در حال تغییر است و کشاورزان نمی توانند بر تکنولوژی و شیوه های گذشته تکیه کنند. برای حفظ بهره وری و حفظ رقابت در بازار، کشاورزان باید روی سودآوری تمرکز کنند که شامل بهینه سازی انرژی و استفاده بهتر از منابع آب است. سیستم های پمپاژ نقش مهمی در ارائه راه حل های بهینه برای مصرف انرژی و آب بازی می کنند. دسترسی به آبهای زیرزمینی شامل پمپ های شناور یا عمودی توربین می باشد. از سوی دیگر، پمپ های سانتریفیوژ در تنظیمات مختلف، پمپ های شکاف پمپ و پمپ های مکش پایانه، راه حل های سنتی برای مصرف آب سطحی بوده است.